Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (095) 413-34-18 (Viber)

Постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 534 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1141 і від 25 грудня 2015 р. № 1127"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 травня 2022 р. № 534
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 і від 25 грудня 2015 р. № 1127

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827; 2020 р., № 44, ст. 1414; 2021 р., № 44, ст. 2684, № 53, ст. 3277, № 94, ст. 6073) і від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301; 2017 р., № 100, ст. 3069) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 534

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 і від 25 грудня 2015 р. № 1127

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141:

1) пункт 2 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) заявник - фізична особа, що безпосередньо звертається за отриманням адміністративної послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав).”;

2) у пункті 4:

у підпункті 1 слова “державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та/або їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав)” замінити словами “державної реєстрації прав”;

підпункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

“Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом разом із ДМС шляхом прийняття рішень, які оформляються в установленому порядку окремими протоколами/договорами”;

абзац вісімнадцятий після слів “Державного реєстру фізичних осіб - платників податків” доповнити словами “, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб”, а після слів “громадських формувань” - словами “, а також верифікацію відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі з відомостями, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі”;

3) у пункті 6:

абзац двадцять другий виключити;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

2-1) особу, від імені якої діє заявник як уповноважена особа:

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності);

- для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України);

- податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави);”;

підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі формування заяви, що подається декількома заявниками, відомості, передбачені підпунктами 2, 2-1 і 3 цього пункту, зазначаються щодо кожного такого заявника.”;

4) у пункті 7:

підпункт 5 після слів “об’єкта будівництва” доповнити словами “(крім випадку надання заявником відомостей про присвоєння адреси такому об’єкту)”;

у підпункті 6 слова “(крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки)” замінити словами “(у разі формування заяви щодо закінченого будівництвом об’єкта, а також об’єкта будівництва, якому присвоєно адресу)”;

у підпункті 8:

абзац десятий виключити;

абзац дев’ятнадцятий після слова “ЄРДПОУ” доповнити словами “(для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України)”;

доповнити підпункт після абзацу дев’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

“податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави).”.

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;

5) у пункті 10:

підпункт 2 після слів “щодо земельної ділянки” доповнити словами “, об’єкта будівництва (крім випадку надання заявником відомостей про присвоєння адреси такому об’єкту)”;

у підпункті 3 слова “(крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки)” замінити словами “(у разі формування заяви щодо закінченого будівництвом об’єкта, а також об’єкта будівництва, якому присвоєно адресу)”;

6) у пункті 14:

підпункт 5 після слів “щодо земельної ділянки” доповнити словами “, об’єкта будівництва (крім випадку надання заявником відомостей про присвоєння адреси такому об’єкту)”;

у підпункті 6 слова “(крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки)” замінити словами “(у разі формування заяви щодо закінченого будівництвом об’єкта, а також об’єкта будівництва, якому присвоєно адресу)”;

7) у пункті 20:

абзац третій після слів “щодо земельної ділянки” доповнити словами “, об’єкта будівництва, якому не присвоєно адреси”;

в абзаці четвертому слова “(крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки)” замінити словами “(у разі формування заяви щодо закінченого будівництвом об’єкта, а також об’єкта будівництва, якому присвоєно адресу)”;

8) у підпункті 2 пункту 29:

доповнити підпункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“відсоток готовності (для об’єктів будівництва);”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзац сьомий після слова “об’єктів” доповнити словами “, а також для об’єктів будівництва, яким присвоєно адресу”;

абзац восьмий після слів “відповідний об’єкт” доповнити словами “, а також для об’єкта будівництва, якому не присвоєно адреси”;

9) у пункті 30:

у підпункті 1:

абзац одинадцятий виключити;

абзац двадцятий після слова “ЄДРПОУ” доповнити словами “(для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України)”;

доповнити підпункт після абзацу двадцятого новим абзацом такого змісту:

“податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави);”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять восьмим;

підпункт 2 виключити;

10) у підпункті 1 пункту 31:

абзац десятий виключити;

абзац дев’ятнадцятий після слова “ЄДРПОУ” доповнити словами “(для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України)”;

доповнити підпункт після абзацу дев’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

“податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави);”.

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять сьомим;

11) у підпункті 1 пункту 32:

абзац дев’ятий виключити;

абзац вісімнадцятий після слова “ЄДРПОУ” доповнити словами “(для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України)”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави);”.

2. Абзац четвертий пункту 8 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, викласти в такій редакції:

“Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор обов’язково зазначає відомості, передбачені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145), та виконує всі дії, пов’язані з перевіркою та внесенням відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права, обтяження, у тому числі верифікацію відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, на підставі відомостей, отриманих із електронних інформаційних систем, передбачених зазначеним Порядком.”.

Усі публікації розділу